Post Grau de Mediació Sistèmica Relacional

PROGRAMA 

DESTINATARIS: Psicòlegs, treballadors socials, educadors, advocats, pedagogs, psiquiatres, metges..
 

EPISTEMOLOGIA I CONTEXT  TÈCNIQUES I PROCÉS. LA IDENTITAT DEL MEDIADOR  CURS PONT
1er Any  2on Any 
- Individu i Família: Processos relacionals i cicle vital. 
- El model sistèmic: Cibernètica i comunicació.
- El conflicte com a crisi vers l'evolució.
- Responsabilitats parentals: Congruència i comlementarietat. 
- El procés de separació i divorci 
- Dret de família: La dimensió legal de la Mediació.. 
- Els models de Mediació. 
- Mediació i teràpia:
Diferències, límits i aportacions. 
- Aspectes ètics i deontològics del mediador: "Neutralitat" i implicació. 
- Dimensió pragmàtica i relacional de la Mediació.
- Principis: Criteris de viabilitat, volumentarietat i confidencialitat.
- Pre-mediació:
Anàlisi de la demanda i clarificació del contracte.
- El context de la Mediació: De l'oposició a la col·laboració. Reconeixement de las necessitats implícites. Mites i creences. 
- El procés de la Mediació: De l'anàlisi del conflicte a la co-construcció dels acords. 
- Metodologia i tècniques. 
- La identitat del mediador: Afectes i Efectes
- El conflicte com a oportunitat evolutiva. 
- La Mediació com a experiència davant el conflicte 
- Els models de Mediació 
- La dimensió legal de la Mediació:
Procediments civils que regulen les relacions familiars.
- Responsabilitats parentenals: Congruència i complementarietat.
- Aspectes ètics i deontològics del mediador: "Neutralitat" i implicació 
12 crèdits  12 crèdits  4 crèdits 

El programa de post-grau de mediació sistèmica relacional comprèn dos anys ( 240 hores ) amb seminaris específics. 
S'ofereix un "curs pont" per aquells que acreditin una formació sistèmica bàsica (8 crèdits). La metodologia és fonamentalment activa i participativa des de tres vessants: Didàctica: Per l'estudi d'una bibliografia integrada, que proporciona els elements conceptuals i metodològics per l'anàlisi i l'intervenció.  Pràctica: Per l'aplicació de la metodologia a les diverses situacions i necessitats en que es troben involucrats els mediadors : preparació d'entrevistes i anàlisi de les tècniques, clarificació de la demanda i/o de la derivació.  Experiencial: El grup esdevé un espai de reflexió per el treball amb tècniques d'escultura, joc de rols i simulació d' entrevistes. 

EQUIP DOCENT 

Angels Cabello (advocadessa) Consol Martí ( Advocadessa)
Nuria Calderer (psicòloga -mediadora) Marian Menéndez ( Treballadora social- mediadora )

TOTA HISTÒRIA TÉ UN SENTIT  Conèixer i participar del context de mediació és entendre que tota història té un sentit que reposa en les experiències viscudes i que desvetlla el significat del conflicte. El diàleg i l'escolta són eines per identificar les pautes d'aquest conflicte i les dificultats que estan interferint en la seva solució. La funció del Mediador està en reforçar les possibilitats de diàleg i de co-responsabilitat, des de la reflexió dels acords i desacords entre les persones en conflicte.

L' increment del nombre de separacions i divorcis i la presència de les famílies reconstituïdes provoquen nous models de relació que requereixen instruments adequats a la varietat de vincles afectius que generen. L'objectiu de la formació es reforçar les capacitats relacionals dels professionals en les tècniques de mediació que els hi permetrà generar espais de diàleg i co-responsabilitat per arribar als acords mes adients 

VIOLÈNCIA I EXCLUSIÓ La parella en crisi es protegeix tapant cadascú a l'altre la part on ell o ella no vol mirar i veure's. L' intervenció mediadora pren sentit quan explota la crisi, "salten" les proteccions i sorgeix la violència, la desesperança i l'exclusió. Des de l'òptica relacional sistèmica permet generar pactes des de la reciprocitat que ens duu a construir noves narratives. 

AFECTES I EFECTES  La nostra línia de treball la condensem en dues paraules: "AFECTES" i "EFECTES" i en un programa: "L'Estudi Sistèmic dels Processos Relacionals i Afectius". Per a nosaltres el binomi "A-E" és una sinopsi de la idea que articula i clarifica els principals components de tota situació relacional humana. En aquest binomi, els elements tècnics per a la comprensió del conflicte i la construcció d'un espai per a la reflexió i el diàleg donen sentit al rol que assumirà el Mediador en la creació d'un patró relacional obert i sensible. 

EL GRUP DE FORMACIÓ I LA CO-CONSTRUCCIÓ  El grup de formació participa en el objectiu de construir realitats més esperançadores i menys conflictives. La confiança, la participació, la transparència i la capacitat per prendre decisions estan a la base de l'experiència que comparteixen el grup d'alumnes i l'equip docent. El grup d'estudi esdevé així un espai fonamental per l'anàlisi, el qüestionament i la co-construcció dels elements que defineixen i donen sentit a la tasca i la IDENTITAT del MEDIADOR. 
 

MATRICULACIÓ 

Els cursos comprenen el període d'octubre a juny i inclouen un seminari obligatori amb un total de 120 hores (12 crèdits). 

NOTA: Aquest Postgrau no està operatiu actualment

a>